Firmanavn: FORCE Technology

Firmaprofil: FORCE Technology er et godkendt teknologisk serviceinstitut og tilbyder bl.a. uvildig rådgivning og prøvning indenfor et bredt felt af fagområder.

Kompetencerne i "Kemisk Analyse" fremgår af nedenstående.

Materialer
FORCE besidder markedsledende kompetencer indenfor materialeteknologi og -analyse, hvor vi råder over en omfattende udstyrspark med instrumenter som FIB, ESEM (www.esem.dk), XRF, XRD, OES og ICP-MS.
FORCE’s mange materialespecialister inden for stål og andre metaller, plast og kompositter, samt beton, er med til at sikre relevante og kompetente konklusioner på de mange forskellige typer af analyseopgaver vi dagligt løser. Typiske opgaver er :
• Skadesopklaring
• Bestemmelse af legeringstyper
• Overfladeanalyser
• Bestemmelse af grundstofsammensætning
• Phthalatblødgører i plast
• Plast- eller malingstype
• Opgaver hvor spørgsmålene er ”hvad er det ?” og ”hvad gik galt og hvorfor ?” er vores speciale

Teknisk vand
FORCE har en mangeårig erfaring indenfor vandbehandling og korrosionsproblemer på tekniske anlæg som f.eks. kedelanlæg og cirkulationsvandssystemer. Sammen med FORCEs specialister på området kan Kemisk Analyse’s akkrediterede analyser af det anvendte vand sikre en god og stabil vandkvalitet på anlæggene og dermed imødegå driftsforstyrrelser og nedbrud.

Miljø
Kemisk Analyse hos FORCE Technology er også akkrediteret til en række miljøanalyser.
• Analyser i forbindelse med undersøgelse af luftforureninger, som f.eks. emission fra skorstene. Opgaverne udføres i samarbejde med andre afdelinger i FORCE, der bl.a. kan stå for udtagning af prøver.
• Spildevand, f.eks indhold af olie og fedt, tungmetaller

Brændsler og restprodukter
For både leverandører og brugere af brændsler er det i mange tilfælde vigtigt at have kendskab til brændselskvaliteten, det kan f.eks. være i forbindelse med anvendelse af nye typer brændsler, ved design af nye anlæg, ved fastlæggelse af anlægsvirkningsgrad eller ved opståede driftsproblemer. Kemisk Analyse er akkrediteret til bestemmelse af en lang række forskellige parametre, som f.eks. indhold af vand og aske, brændværdi og brændselsaskens smelteforhold på prøver af
• Faste biobrændsler som halm, træ, korn, nøddeskaller og kirsebærsten
• Faste mineralske brændsler som kul og koks
men foretager herudover også prøvning af andre faste brændsler som f.eks slam og affald.

Kemisk Analyse foretager også prøvning af de producerede restprodukter fra forbrænding og forgasning. Det kan dels være analyser på energisiden som bestemmelse af restenergi og dels analyser på miljøsiden, hvor der i forbindelse med genanvendelse eller deponering af produkterne gælder forskellige krav til f.eks indhold af salte og spormetaller.

Personlige værnemidler
FORCE Technology er bemyndiget organ i henhold til direktiv om personlige værnemidler inden for bl.a. åndedrætsværn og beskyttelsesklæder. Kemisk Analyse udfører således prøvning og CE-mærkning inden for disse produktområder.
Herunder udfører Kemisk Analyse prøvning af kemikalieresistens af beskyttelseshandsker mod kundebestemte kemikalieprodukter.

Ædle metaller
FORCE Technology er fungerende ”Ædelmetalkontrollen”, dvs. at vi for myndighederne udfører kontrol med salg af ædle metaller i Danmark. Vi er med til at sikre, at smykker og andre ædelmetalholdige (guld, sølv, platin, palladium) varer, overholder lovgivningen med korrekt indhold af ædelmetal og korrekt stempling.
Endvidere udfører vi kontrolstempling, den såkaldte konventionsstempling, på varer, der ønskes eksporteret til lande, der er omfattet af ædelmetalkonventionen.

Levnedsmidler
Som laboratorium for de danske toldmyndigheder har FORCE Technology mange års erfaring inden for analyse af en lang række fødevarer, f.eks. analyser for indhold af sukker, stivelse, fedt og alkoholbestemmelser.


Kemisk Analyse er akkrediteret til prøvning under DANAK reg. nr. 65


Kontakt: Telefon: +45 43 26 70 00
Fax: +45 43 26 70 11
E-mail:
Hjemmeside: